• Vyber jazyk
  • PL
  • EN
  • DE
  • RU

POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

Firma podnikajúca v oblasti výroby, služieb a obchodu  „Joniec”
Tymbark 109, 34-650 Tymbark

 

V súlade s čl. 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), nižšie uvádzame základné informácie týkajúce sa pravidiel spracovania osobných údajov v súvislosti s používaním webových stránok www.joniec.pl.

Identifikačné údaje Správcu osobných údajov

 1. Správcom Vašich osobných údajov je Mieczysław Joniec, ktorý podniká s názvom: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno - Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark, DIČ: 7371000914 , IČO: 490711307.
 2. Správca bude venovať osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečí, aby údaje, ktoré zhromaždil, boli:  
 • spracúvané v súlade so zákonom, spôsobom spoľahlivým a transparentným pre osobu, ktorej sa týkajú údaje;
 • zhromaždené na konkrétne, výrazné a právne odôvodnené ciele a ďalej nespracúvané
  spôsobom, ktorý nie je zhodný s týmito cieľmi;
 • primerané, vhodné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné na ciele, pre ktoré sú spracovávané;
 • správne a v prípade potreby aktualizované;
 • uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identfikáciu osoby, ktorej sa týkajú údaje, po dobu nedlhšiu, ako je to nevyhnutné na ciele, v ktorých sú tieto údaje spracovávané;
 • spracovávané spôsobom, ktorý zaisťuje vhodnú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred nepovoleným spracovaním alebo spracovaním nie v súlade so zákonom a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, pomocou vhodných technických a organizačných opatrení.

Kontakt so Správcom osobných údajov

 1. písomný, na adrese: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno - Usługowo – Handlowa „Joniec”, Tymbark 109, 34-650 Tymbark
 2. e-mail: rodo@joniec.pl
 3. telefónne číslo: +48 18 332 53 90

Cieľ a rozsah zhromažďovania údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje ako je meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo s cieľom poskytnúť odpoveď na otázky položené Používateľom Webových stránok pomocou kontaktného formulára, a najmä na otázky týkajúce sa ponuky Správcu.
 2. Správca má právo poveriť spracovanie osobných údajov subjektom pomocou ktorých Správca realizuje ciele spracovania osobných údajov určené v politike,
  a najmä zamestnancom, dodávateľom ako aj iným subjektom, s ktorými spolupracuje Správca, a najmä poskytovateľom webhostingu webových stránok. Správca zaisťuje udržanie ochrany osobných údajov zverených týmto subjektom podľa pravidiel určených
  v tejto politike a v platných právnych predpisoch.

Základ spracovania údajov

Základom spracovania údajov s cieľom vykonať povinností je uzavretá zmluva (čl. 6 ods. 1 písmeno b, c Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa
27. apríla 2016 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES - „GDPR“).

Právnym základom spracovania osobných údajov s cieľom prijímať opatrenia na žiadosť osoby, ktorej sa týkajú údaje, pred uzavretím zmluvy, je dobrovoľný súhlas (čl. 6 ods. 1 písmeno a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES - „GDPR“).

Správca je oprávnený spracovávať údaje, bez ohľadu na poskytnutý súhlas,
v situácii ak:

 1. je spracovávanie nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti správcu;
 2. je spracovávanie nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
 3. je spracovávanie nevyhnutné na vykonanie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
  v rámci vykonávania verejnej moci zverenej správcovi;
 4. spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z právne odôvodnených záujmov realizovaných Správcom alebo treťou stranou, s výnimkou situácií, v ktorých sú vo vzťahu k týtmo záujmom nadriadené záujmy alebo základné práva a slobody osoby, ktorej sa údaje týkajú, vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä, ak je osoba, ktorej sa údaje týkajú dieťaťom.

Osoba, ktorej sa týkajú údaje, je oprávnená v ľubovoľnom okamihu zrušiť poskytnutý mu súhlas so spracovaním osobných údajov. Zrušenie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa uskutočnilo na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Zrušenie súhlasu sa môže vyskytnúť v písomnej podobe na adresu Správcu alebo tiež v elektronickej podobe na e-mailovú adres rodo@joniec.pl

V prípade zrušenia súhlasu, sa môže vyskytnúť situácia, že bude Správca oprávnený ďalej spracovávať osobné údaje na základe všeobecne platných právnych predpisov. V takejto situácii bude Správca spracovávať osobné údaje len
s cieľom a v rozsahu, v akom to povoľujú právne predpisy napriek tomu, že nemá súhlas osoby, ktorej sa tieto údaje týkajú.

Práva osoby, ktorej sa týkajú údaje

 1. Prístup k údajom
  • Osoba, ktorej sa týkajú údaje je oprávená získať od Správcu potvrdenie, či sú spracovávané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a pokiaľ k tomu dochádza, je oprávnená získať prístup k týmto údajom a k nasledujúcim informáciam:
  • ciele spracovania osobných údajov;
  • kategórie spracovanie osobných údajov;
  • informácie o príjemcoch alebo kategóriach príjemcov, kotrým osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciach, ako aj používaných zabezpečeniach súvisiacich s poskytovaním údajov príjemcvom v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciach;
  • pokiaľ je to možné plánované obdobie uchovávania osobných údajov, a pokiaľ toto nie je možné, kritéria stanovenia tohto obdobia;
  • informácie o práve požiadať správcu aby opravil, vymazal alebo omedzil spracovanie osobných údajov dotknutej osoby a podal námietky proti takémuto spracovaniu;
  • informácie o práve namietať k dozornému orgánu;
  • pokiaľ neboli osobné údaje zhromaždené od osoby, ktorej sa týkajú údaje - všetky dostupné informácie o ich zdroji;
  • informácie o automatickom rozhodovaní, vrátane profilovania

Správca na žiadosť, poskytne osobe, ktorej sa údaje týkajú kópiu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania. Za všetky ďalšie kópie, ktoré si vyžiadal subjekt údajov, môže Správca účtovať primeraný poplatok vyplývajúci z administratívnych nákladov.Pokiaľ dotknutá osoba požiada o kópiu elektronicky a pokiaľ nepoznamená inak, bude jej informácia poskytnutá elektronicky, ak bude toto možné.

 1. OPRAVA

Dotknutá osoba je oprávnená požiadať Správcu o bezodkladnú opravu jej osobných údajov, ktoré sú nesprávne. Pri zohľadnení cieľov spracovania, je dotknutá osoba oprávnená požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov,
vrátane predloženia dodatočného vyhlásenia.

 1. ODSTRÁNENIE ÚDAJOV
  • Dotknutá osoba je oprávnená požiadať Správcu o bezodkladné odstráneni jej osobných údajov, a Správca je povinný bezodkladne odstrániť osobné údaje, pokiaľ dochádza k jednej z nasledujúcich okolností:
  • osobné údaje nie sú už nevyhnutné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracovávané,
  • dotknutá osoba účinne zrušila súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je základom pre spracovanie údajov a nie je žiadny iný právny základ pre spracovanie,
  • dotknutá osoba namietala proti spracovaniu a nevyskytujú sa nadriadené, právne odôvodnené základy
  • dotknutá osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu;
  • osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom.  
  • osobné údaje musia byť odstránené s cieľom splniť povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov predpokladanú v práve EÚ a práve členského štátu, ktorému podlieha Správca;

ososbné údaje, ktoré boli zhromaždené v súvislosti s ponúkaním služieb informačnej spoločnosti.

 1. OBMEDZENIE SPRACOVANIA ÚDAJOV
  • Dotknutá osoba je oprávnená požiadať Správcu o bezodkladnú opravu jej osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:
  • dotknutá osoba spochybňuje správnosť osobných údajov - cez obdobie, ktoré umožňuje Správcovi overiť správnosť týchto údajov;
  • spracovanie je v rozpore so zákonom, a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov tým, že si namiesto toho vyžiada obmedzenie ich využívania;
  • správca už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale sú potrebné dotknutej osobe, na určenie, vymáhanie alebo obhajobu nárokov;
  • dotknutá osoba namietala proti spracovaniu- až kým nebude zistené, či oprávnené dôvody na strane správcu sú nadriadené základom pre námietku dotknutej osoby.
  • Obmedzením spracovania osobných údajov by sa malo chápať uchovávanie týchto osobných údajov s cieľom obmedziť ich ďaľšie spracovanie.
  • Pokiaľ na základe vyššie uvednej žiadosti bolo spracovanie údajov obmedzené, takéto osobné údaje je možné spracúvať, s výnimkou uchovávania, len so súhlasom dotknutej osoby alebo na určenie, vymáhanie alebo obhajobu nárokov alebo na obhajobu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo vzhľadom na dôležitý verejný záujem Európskej únie alebo členského štátu. Pred zrušením obmedzenia spracovania oznámi dotknutej osobe, ktorá požiadala o obmedzenie.
 2. PRENOS ÚDAJOV
  • Dotknutá osoba je oprávnená obdržať v štrukturizovanom, všeobecne používanom formáte, ktorý je vhodný na strojové prečítanie, týkajúce sa jej osobné údaje, ktoré poskytla správcovi a je oprávnená odoslať tieto osobné údajeinému správcovi bez prekážok zo strany správcu, ktorému boli poskytnuté tieto osobné údaje, pokiaľ sa spracovanie sa vykonáva na základe súhlasu alebo na základe zmluvy a pokiaľ sa spracovanie vykonáva automatizovaným spôsobom.
  • Realizovaním vyššie uvedeného práva na prenos údajov, je dotknutá osoba oprávnená požiadať, aby boli osobné údaje odoslané priamo inému správcovi, pokiaľ je toto technicky možné.
  • Dotknutá osoba, je oprávnená, aby nepodliehať rozhodnutiu, ktoré je založené výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania a spôsobuje voči tej osobe právne účinky alebo vážne ju ovplyňuje podobným spôsobom.
 3. NAMIETANIE
  • Dotknutá osoba, je oprávnená v ľubovoľnom okamihu namietať - z príčin súvisiacich s jej zvláštnou situáciou - proti spracovaniu týkajúcich sa jej osobných údajov založených na predpise čl. 6 ods. 1 písmeno e, f Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, vrátane profilovania na základe týchto predpisov.
  • Po podaní námietky Správca nie je už oprávnený spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže, že existuje dôležité, právne odôvodnené základy pre spracovanie, nadriadené voči záujmom, právom a slobodom dotknutej osoby alebo základom na určenie, vymáhanie albo obhajobu nárokov.
  • Pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu,  je dotknutá osoba oprávnená v ľubovoľnom okamihu namietať proti spracovaniu týkajúcich jej osobných údajov na účely tohto marketingu, vrátane profilovania, v rozsahu, v akom súvisí spracovanie s takýmto priamym marketingom. Pokiaľ bude dotknutá osoba namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu. nie je možné už spracúvať osobné údaje na takéto účely.
 4. REALIZÁCIA PRÁV

Realizácia vyššie uvedných práv sa vykonáva na žiadosť podanú Správcovi písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu rodo@joniec.pl Na tú istú adresu možno odosielať všetky otázky ohľadom práv, ktoré patria dotknutej osobe. Správca vynaloží veškeré úsilie, aby jasno a prístupne vysvetliť dotknutej osobe práva, ktoré jej prislúchajú a umožniť jej ich uplatnenie.

 1. SŤAŽNOSŤ
 • Dotknutá osoba je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä
  v členskom štáte svojho obyčajného pobytu, svojho pracoviska alebo miesta spáchania prepokladaného porušenia, pokiaľ sa domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa na ňu vzťahujú, porušuje toto nariadenie.
 • Vyššie uvedenú sťažnosť je treba podať dozornému orgánu Predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, na adresu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profilovanie

 Osobné údaje nebudú spracúvané automaticky, vrátane toho, že nebudú podliehať profilovaniu.

Poskytovanie údajov mimo Európsky hospodársky priestor

Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny/medzinárodnej organizácie mimo Európsky hospodársky priestor.

Súbory cookies a iné technológie

 1. Informujeme, že na našich webových stránkach používame technológiu cookies (textových súborov) a ostatných technológií na zaznamenanie informácií o stránkach alebo podstránkach, ktoré navštevuje používateľ a jeho aktivitách.
 2. Cookies sú informácie ukladané prehliadačom. Nemajú žiadny vplyv na softvér ani vybavenie. Súbory Cookies sú spájané výhradne s prehliadačom konkrétneho zariadenia, bez uvádzania mena alebo priezviska používateľa (anonymný používateľ). Toto sú informácie ukladané serverom na zariadení používateľa, ktoré môže server odpočítať pri kažým spojení používateľa so zariadením.
 3. Používame súbory cookies, aby zarúčiť najvyšší štandard pohodlia našich webových stránok,
  a zhromaždené údaje sa používajú len pre náš podnik s cieľom optimalizácie činností.
 4. Na našich webových stránkach využívame nasledujúce súbory cookies:
  • „nevyhnutné“ súbory cookies, umožňujúce využívanie služieb dostupných v rámci webových stránok, napr. overovacie súbory cookies využívané pre služby, ktoré vyžadujú overenie v rámci našich webových stránok;
  • súbory cookies slúžia na zaistenie bezpečnosti, napr. využívané na zisťovanie zneužití
   v rozsahu overovania v rámci webových stránok;
  • „výkonnostné“ súbory cookies, ktoré umožňujú zhromažďovanie informácií o spôsobe využitia z webových stránok;
  • „funkčné“ súbory cookies, umožňujúce „uloženie do pamäti“ zvolených používateľom nastavení a personalizáciu užívateľského rozhrania, napr. v rozsahu zvoleného jazyka alebo regiónu,
   z ktorého pochádza používateľ, veľkosti písma, vzhľadu webových stránok a pod.;
 5. Správca využíva súbory cookies aj na zhromažďovanie štatstických údajov, prostredníctvom analytických nástrojov: Google Analytics (správca cookies: Google Inc. USA)
 6. Používateľ v každom okamihu má možnosť vypnúť alebo obnoviť opciu zhromažďovania cookies prostredníctvom zmeny nastavení v internetovom prehliadači.
 7. Pokiaľ nechete obdržiavať súbory cookies, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Súčasne poukazujeme, že vypnutie obsluhy súborov cookies, ktoré sú nevyhnutné pre Overovanie, Bezpečnosť a Preferenciu sťažuje využívanie webových stránok, a v extrémnych prípadoch môže znemožniť využívanie ich.
 8. Väčšina prehliadačov umožňuje používateľom kontrolu súborov cookies v nastaveniach preferencií. Používatelia by mali prečítať politiku ochrany súkromia týchto prehliadačov, aby spoznať ich pravidlá využívania súborov cookies. Obmedzenie možností nastavenia súborov cookies môže zhoršiť všeobecnú kvalitu využívania webových stránok.

Záverečné prehlásenia

 1. Rozsah, v akom bude možné využitie práv, ktoré prislúchajú dotknutej osobe, môže byť na základe právnych predpisov obmedzený, najmä vzhľadom na práva a slobody iných osôb alebo vzhľadom na verejný záujem.
 2. Práva, ktoré prislúchajú osobe, ktorej sa týkajú údaje, podrobne popísané v tejto Politike ochrany súkromia, vyplývajú z všeobecne platných právnych predpisov, a ustanovenia tejto Politiky ochrany súkromia žiadnym spôsobom tieto práva neobmedzujú.
 3. Správca s cieľom zaistiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov bude prijímať pravidelné opatrenia, ktoré majú za cieľ revíziu tejto politiky ochrany súkromia
  a vykonávanie jej zmien, v situácii zmeny rozsahu spracovávaných osobných údajov, technológií spracovania týchto osobných údajov, ako aj v situácii zmeny platných právnych predpisov alebo smerníc v oblasti ich využívania.
Viac o našej spoločnosti