• Vyber jazyk
 • PL
 • EN
 • DE
 • RU

„25. mája 2018 vo všetkých členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru nadobúda platnosť s priamou účinnosťou Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (v skratke GDPR).

Vzhľadom na vyššie uvedené firma „Mieczysław Joniec FPUH JONIEC“ vás informuje nasledovne:

 1. Správcom vašich osobných údajov je: Mieczysław Joniec FPUH JONIEC, 34-650 Tymbark 109, Poľsko, DIČ PL: 7371000914 (ďalej len: „JONIEC”),
 2. Správcu môžete kontaktovať písomne, prostredníctvom tradičnej pošty zaslanej na adresu uvedenú v predchádzajúcom bode 1, alebo prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na emailovú adresu: joniec@joniec.pl;
 3. Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe článku 6 ods. 1 písmeno f) GDPR, tzn. na základe nevyhnutnosti spracúvania na účely vyplývajúce z oprávnených a opodstatnených záujmov Správcu;
 4. Oprávnené a opodstatnené účely Správcu, tzn. firmy „JONIEC” súvisia s vykonávaním záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených dohôd a kontraktov, ako aj s ponúkaním zákazníkom vlastných výrobkov a služieb;
 5. Vaše osobnú údaje sú spracúvané ručne a automaticky, podľa Politiky ochrany súkromia a osobných údajov firmy JONIEC;
 6. Správca spracúva vaše osobné údaje bez získania súhlasu v rozsahu, v akom sú sprístupňované (dostupné) vo všeobecne dostupných zdrojoch, medzi inými z Obchodného registra (v Poľsku – Štátny súdny register KRS), či z Registra živností  (v Poľsku – Centrálny register a informácie o podnikateľských subjektoch CEiDG);
 7. Vaše osobné údaje nebudú sprístupňované iným subjektom než subjektom, ktoré sú na to oprávnené na základe platnej legislatívy;
 8. Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané žiadnym medzinárodným organizáciám či inštitúciám;
 9. Správca urobí všetko preto, aby uchovávané údaje boli náležite zabezpečené, a to zaistením požadovanej fyzickej, technickej a organizačnej ochrany voči náhodnému alebo úmyselnému zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu, neoprávnenému využitiu či prístupu, v súlade so všetkými platnými predpismi.

 

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

- žiadať od Správcu prístup k vašim osobným údajov,

- žiadať od Správcu spresnenie alebo opravenie vašich osobných údajov,

- žiadať od Správcu odstránenie vašich osobných údajov,

- žiadať od Správcu obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,

- podať námietku voči spracúvaniu vašich osobných údajov,

- zrušiť súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, bez vplyvu na legálnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred jeho zrušením,

- preniesť svoje osobné údaje,

- podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

Vyššie uvedené práva môže využiť spôsobom stanoveným vo vyššie uvedených bodoch 1 a 2”.

Viac o našej spoločnosti